Privacy

                      NWP logo rgb 300px JPG bestand                            Logo JPG gesneden


Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, met jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

 

Ik doe erg mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de financiële administratie en het maken van facturen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de factuur

Op de facturen die je van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

  • naam, adres en woonplaats
  • klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’